first
  
last
 
 
start
stop

Kollégium

A kegykép és a könnyezések története

A pócsi kegyképet 1676-ban Csigri László máriapócsi bíró készíttette fogadalomból és hálából, a török rabságából történt szabadulásának emlékére. A képet Papp Dániel helybéli görögkatolikus lelkész öccse, Papp István festette 6 magyar forintért.

Ezt a bíró nem tudta kifizetni, így az ikont egy tehetősebb polgár, Hurta Lőrinc vásárolta meg és ajándékozta a templomnak. Valószínűleg ő íratta a kép aljára orosz nyelven a következő szöveget: Én, Isten szolgája állíttattam fel a képet vétkeim bocsánatára..

1696. november 4-én , miközben a kis fatemplomban Papp Dániel lelkész a Szent Liturgiát végezte, Eöry Mihály pócsi földműves arra lett figyelmes, hogy az ikonosztázon elhelyezett Istenszülő-ikon mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek. A rendkívüli esemény csodálattal töltötte el a jelenlevőket. A könnyezés két hétig szünet nélkül tartott, majd kisebb megszakításokkal egészen december 8-ig. A korabeli feljegyzések szerint a könnyezés utolsó napján olyan hideg volt, hogy a kehelyben a bor és a víz megfagyott, de Mária könnyei ekkor is bőségesen hullottak.

1696. december 8-án jelent meg Pócson kíséretével a Tisza vidékre vezényelt császári seregek főparancsnoka, gróf Corbelli tábornok. Megvizsgálta a táblakép épségét, s a lefolyó könnyeket egy kendővel maga szárította fel. A vizsgálatot másokkal is elvégeztette 300 ember jelenlétében, akik között lutheránusok és kálvinisták is voltak. Az egyházi vizsgálatot Fenessy György egri püspök rendelte el. Az 1696. december 26-án megkezdett tanúkihallgatások jegyzőkönyvei 36 katolikus és protestáns tanú egyértelmű vallomását tartalmazzák a könnyezés hitelességéről. Corbelli tábornok sajátkezű nyilatkozatot küldött az egri püspöknek, a császárnak pedig jelentésében számolt be a könnyezés csodájáról. A kihallgatások jegyzőkönyveinek eredeti példányai a bécsi Szent István-dóm levéltárában voltak, ma a Budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenesi-gyűjteményében őrzik őket.

Fenessy György egri püspök engedélyezte a tanúvallomások jegyzőkönyveinek közzétételét, kijelentve, hogy Pócs görögkatolikus temploma Mária csodás könnyezésének színhelye volt. Az esemény híre az akkori viszonyok között is gyorsan terjedt, s hamarosan eljutott Bécsbe. I. Lipót osztrák császár és magyar király a történtek alapján - és felesége, Eleonóra császárné kívánságára - elrendelte, hogy a könnyező képet szállítsák a császári városba.

A képet a könnyezés után állandó katonai őrizet alatt tartották a pócsi fatemplomban. A helyiek mindenképpen meg akarták akadályozni a kép elvitelét, de a császári döntés végrehajtói ellen semmit nem tudtak tenni. A kegyképet 1697. március 1-jén 150 lovas katona sortüze mellett levették az ikonosztázionról. Július 4-én érkezett meg a kegykép Bécsbe, körmenetekkel vitték egyik virágdíszbe öltözött templomból a másikba. Közben Európa keresztény népeinek hadserege Savoyai Jenő herceg vezetésével török elleni ütközetre készült. A kegyképnek a Szent István vértanúról elnevezett dómba történő végleges elhelyezése napján, 1697. szeptember 11-én Jenő herceg Zentánál döntő vereséget mért a törökökre. Lipót császár 1701-ben Pócsnak adott bullájában maga is tanúsítja, hogy 1697-ben Európa keresztény népeit a pócsi Mária csodatevő erejébe vetett hit késztette imára, és a bécsiek ennek tulajdonították a győzelmet.

Az eredeti pócsi könnyező kegykép a bécsi Stephansdom déli oldalhajójának XVI. századi márványbaldachinja alatt, művészi oltáron kapott méltó elhelyezést, ahol azóta is nagy tisztelettel őrzik. A gyertyák és mécsesek százai égnek állandóan a kép előtt.

II. Rákóczi Ferenc 1703-ban 100 pontba foglalta össze a nemzetünket ért fájó jogtalanságokat. A kéziratot az egri káptalani levéltár őrzi. Ennek 90. pontjában sérelmezi a pócsi kegykép Bécsbe szállítását és vissza nem hozatalát.

A pócsi fatemplomban a Mária-ikon helye évekig állt üresen.

Már a kép Bécsbe szállításakor, útközben is számos másolat készült a csodás képről, nem is tudni hány darab, mert nemcsak templomok, hanem magánszemélyek is hozzájuthattak. Hazánkban - többek között - Egerben, Budapesten, Esztergomban (a Bakócz-kápolnában) őriznek egy-egy másolatot. Ausztriában egyébként hét templom birtokol egy-egy képet. Németországban és Svájcban is van néhány másolat. Egy ilyen másolat került az eredeti kép helyére Máriapócson is.

A mostani kép eredetéről kétféle változat is szól. Az egyik szerint még a kép Bécsbe való átszállításakor készítettek egy másolatot a Kassa melletti Bárcán, a jezsuiták kolostorában. Festőjét nem ismerjük. A másik változat szerint a pócsi görögkatolikus paróchus a császárhoz intézett beadványában a kép visszaadását kérelmezte. Az uralkodó ezt rossz néven véve, az egri püspökhöz intézett leiratában ígéri, hogy az eredeti képről másolatot készíttet, s azt a pócsi görögkatolikus templomnak ajándékozza. A kegykép másolata Telekessy István egri püspök intézkedésére készült el, s ez került a pócsi templomba.

Sem az eredeti kép, sem a róla készült másolatok a továbbaikban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyiket Pócsra visszavittek. 1715. augusztus 1-jén Papp Mihály fiatal paróchus a reggeli istentiszteletet végezte, amikor Molnár János kántor észrevette a kép könnyezését. A csodás jelenség hírét futár vitte Kállóba, Bizánczy György helynökhöz. Az augusztus 1-jén, 2-án és 5-én több órán át tartó könnyezést sok százan látták. A könnyezést követő napokban Erdődy Gábor Antal egri püspök hivatalosan kivizsgáltatta az eseményt. A szemtanúk vallomásának jegyzőkönyve kétséget kizáróan bizonyítja a könnyezés valódiságát.

A máriapócsi kegyhely újabb nevezetes eseménye, a kegykép harmadik könnyezése 1905. december 3-án kezdődött. P. Gávris Kelemen szerzetes atya - a kegykép őre - zarándokokat vezetett a templomba. Amikor a kép foglalatát kinyitotta észrevette, hogy a Szűzanya arca a szokottnál sötétebb, jobb szeméből könnycsatorna húzódik le az arcon, ami egy könnycseppben végződik. A könnyezés december 19-ig folyamatosan tartott, majd december utolsó két napján is, összesen 18 napig. A könnyezés tényét egyházi és világi vegyesbizottság ellenőrizte, s megállapította a könnyezés valódiságát. A könnyeket felfogó selyemkendőt kicsiny foglalatban a templom falára függesztették, ma is ott található a kegykép alatt.

Máriapócs a történelmi Magyarországnak 300 éve egyik leghíresebb búcsújáróhelye. A kegyhelyet kisebb-nagyobb csoportokban az egész év folyamán látogatják, nagy búcsúja azonban háromszor szokott lenni: Szent Illés napján (július 20.), Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) és Kisboldogasszony napján (szeptember 8.).

Máriapócs történelmének kiemelkedő napja 1991. augusztus 18., amikor a Magyarországot meglátogató II. János Pál pápa bizánci szertartású Szent Liturgiát végzett magyar nyelven a kegykép előtt. Ennek emlékére készítették el a bazilika új bronzkapuját.

2005-ben a kegyképet a budapesti Magyar Nemzeti Galériában megtisztították és restaurálták. December harmadikán Erdő Péter prímás a püspöki kar jelenlétében a képet újra megkoronázta a XVI. Benedek pápa által, Rómában megáldott arany glóriával.

Ekkor nyilvánították Máriapócsot Magyarország Nemzeti Szentélyévé.

Február 5-én délután "ellepték" tanulóink a könyvtárat, ahol a soron következő evangéliumi szakaszt, a Bethesda gyógyítás történetét olvastuk fel. Természetesen nemcsak olvastuk, hanem értelmeztük is, saját személyes életünkre alkalmazva. A 38 éve beteg embernek szegezett jézusi kérdés nekünk is szól: "Akarsz e meggyógyulni?" Akarunk- e gyógyulni? Akarunk-e tanulni? Akarunk- e fejlődni? Előrébb lépni? Vagy, mint a beteg ember mi is kifogást keresünk: "Nincs emberem." Az akarat nagyon fontos, akarat nélkül és az akarat edzése nélkül aligha van fejlődés. Sok ember megreked ma, mert akarat gyenge, nincs hite, nincs lelkiereje bízni, hinni.
Az evangélium ezért szembesít is. Saját magunkkal, céljainkkal, terveinkkel, hivatásunkkal.Egy másik gondolat, hogy Isten lát. Jézus látja, észreveszi a bénát. Látja a mi életünket is, ha épp "veszetegel", vagy csak vegetál.
Köszönet Ádám Magdinak, hogy a hely biztosítása mellett egy finom teával is megkínált minket, köszönet a diákoknak, akik nyitottak voltak az olvasottak befogadására, és Prókai Árpád tiszteletes úrnak, aki igehirdetésével segített bennünket.

Lajos atya

Vízkereszt a keleti egyház egyik legnagyobb ünnepe. Arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus 30 évesen megkeresztelkedett a Jordán folyóban.
Miért nagy ünnep ez? Mert ún. Epifánia, azaz Úrjelenés. Amikor Jézus feljött a vízből, az evangélium igaz tanúsága szerint felülről az Atya szózata hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik". A Szentlélek pedig galamb képében leszállt Jézusra. Vagyis csoda történik, Isten kinyilatkoztatja önmagát, Jézusban a teljes Szentháromság: az Atya, a Fiú, és Szentlélek jelenik meg. Az ikonfestők Jézus testét tudatosan aránytalanul festették meg. Azt fejezik ki vele a festészet nyelvén, hogy Jézusban több mint az ember jelent meg. Maga Isten, ő az akit a próféták megjövendöltek. A zsidóság mind a mai napig várja a Messiást. Mi tudjuk, a Jézusban a Messiás már eljött, mert Ő nem úgy beszélt, mint a próféták, hanem, mint Isten Fia Megváltónk. Vele valóban elérkezett az Isten Országa.
Hozzánk mikor érkezik el? Amikor ezt befogadjuk. Szép hagyomány ilyenkor a lakóházak, épületek megszentelése. Kifejezi az Egyház, hogy ezzel befogadjuk Jézust, a saját hajlékunkba, házunkba, személyes életünkbe. Azt szeretnénk, ha Ő uralkodna mindenben, az életünk minden területén Ő lenne az Úr.
Egy rabbi unokája kérdezte nagyapját hazatérve az iskolából:
"Úgy hallottam eljött a Messiás, igaz ez?" A rabbi elmosolyodott:
Nézz ki az ablakon, mit látsz?
Az emberek jönnek mennek, adnak, vesznek, mint máskor.
Akkor nyugodj meg, mert még nem jött el."
Valóban, a Messiás, akkor jön el hozzánk, ha megváltozik az életünk. Jele lesz a Messiás eljövetelének életünk megváltozása, pálfordulása. Ha szívből megtérünk Istenhez, és szívünkbe fogadjuk Jézust.
Ezért szentelünk vizet, és ezért hintjük meg szentelt vízzel a lakóházak, épületek falait.


Lajos atya

Kedves Diákok!

Meggyújtottuk az első adventi gyertyánkat az iskola aulájában, jelezve, hogy a Karácsony nagyon közel van, már csak hat hét és itt az ünnep. (Görögkatolikus egyházunkban ugyanis november 15-én kezdődött a Karácsonyt megelőző bűnbánati időszak, ezért összesen hat gyertyát helyeztünk el az adventi koszorúra)

Adventben gyakran halljuk ezt a szót: várakozás, és az elcsendesedés, a gyakoribb ima, a böjt, Szentírás tanulmányozása kerül a léleknek szóló prédikációk előterébe. Ez valóban így is van, nagy szükség van a csendre. Korunk ellensége lett a csend, nem szeretünk, sokan nem is tudnak egy percre sem csendben lenni, maguk körül csendet teremteni. Pedig nagy szükség van rá! A csend Isten szavának, Isten üzenetének a csatornája. Dübörgő zene, vagy csillogó nagyvárosi fényekben aligha találunk rá Istenre. Pedig ez Advent célja: rátalálni a minket kereső Istenre a szív csendjében, aki keres minket, de vajon hol talál? Lázas, sürgő- forgó készületben talál, ahol nem marad egy pici hely sem a lelkieknek, vagy nyitott szívű értő befogadójává válok Isten Igéjének, Jézus Krisztusnak?

Várakozásról sokszor passzív gondolatok jutnak eszünkbe: úgy várjuk a Karácsonyt, mintha a reggeli buszra várnánk, amely tőlünk függetlenül érkezik. Mintha a szánkba repülő "sült galambot" várnánk.  A karácsonyi várakozás nem ilyen. Itt nem a külsőségek akciójáról van szó, hanem a lélek készségességéről. Kész vagy-e befogadni Istent? Kész vagy-e helyet készíteni az Úrnak? Ha igen, mondd el imáidban az Úrnak, és Ő rád talál: csendben, szelídségben, békességes szeretetben.

Lajos atya

 

Az edelényi gimnázium diákjai különleges hetet tudnak maguk mögött, hiszen védőszentünket, Szent János apostol és evangélistát ünnepelte szeptember 26-án görögkatolikus egyházunk hívő keresztény népe. Mi sajátosan egy hetet szenteltünk Szent János tiszteletének.

Bővebben...

SZIRÉN

Integrált könyvtári
rendszer

 

 

konyvtar@sztjg.hu

 

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
<<  Május 2020  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Szent Gellért Pályázat

 

Nyitott pozíciók